Πρόταση Let

Εκχωρεί μια τιμή σε μια μεταβλητή.

Σύνταξη:

[Let] VarName=Παράσταση

Παράμετροι:

VarName: Μεταβλητή στην οποία πρόκειται να εκχωρηθεί μια τιμή. Η τιμή και ο τύπος της μεταβλητής πρέπει να είναι συμβατά.

Εικονίδιο σημείωσης

Όπως και στις περισσότερες διαλέκτους της BASIC, η λέξη-κλειδί Let είναι προαιρετική.


Παράδειγμα:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' επιστρέφει 9

End Sub