Συνάρτηση LBound

Επιστρέφει το κάτω σύνορο ενός πίνακα.

Σύνταξη:

LBound (ΌνομαΠίνακα [, Διάσταση])

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

ΌνομαΠίνακα: Το όνομα του πίνακα για τον οποίο θα επιστραφεί το άνω (Ubound) ή το κάτω (LBound) σύνορο της διάστασης του πίνακα.

[Διάσταση]: Ακέραιος που καθορίζει ποια διάσταση επιστρέφει το άνω (Ubound) ή το κάτω (LBound) σύνορο. Αν δεν έχει καθοριστεί κάποια τιμή, υποτίθεται η πρώτη διάσταση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

9 Δείκτης εκτός εμβέλειας

Παράδειγμα:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' επιστρέφει 10

  Print UBound(sVar()) ' επιστρέφει 20

  Print LBound(sVar(),2) ' επιστρέφει 5

  Print UBound(sVar(),2) ' επιστρέφει 70

End Sub