Συνάρτηση IsNumeric

Ελέγχει αν η δεδομένη παράσταση είναι αριθμός. Αν η παράσταση είναι ένας αριθμός, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Σύνταξη:

IsNumeric (Var)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Var: Κάθε έκφραση που πρόκειται να ελεγχθεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(sVar) ' επιστρέφει Ψευδές

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(sVar) ' επιστρέφει Αληθές

End Sub