Συνάρτηση IsEmpty

Ελέγχει αν μια μεταβλητή Variant περιέχει την τιμή Empty, που δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν έχει προετοιμαστεί.

Σύνταξη:

IsEmpty (Var)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Var: Κάθε μεταβλητή που πρόκειται να ελεγχθεί. Αν η μεταβλητή Variant περιέχει την τιμή Empty, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς επιστρέφει False (Ψευδές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' επιστρέφει Αληθές

End Sub