Συνάρτηση IsDate

Ελέγχει αν μια δεδομένη αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς μπορεί να μετατραπεί σε μεταβλητή Date

Σύνταξη:

IsDate (Expression)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Expression: Κάθε αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς που πρόκειται να ελεγχθεί. Αν η παράσταση μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    print IsDate(sDateVar) ' επιστρέφει Αληθές

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Επιστρέφει Ψευδές

End Sub