Συνάρτηση CStr

Μετατρέπει κάθε αριθμητική παράσταση σε παράσταση συμβολοσειράς.

Σύνταξη:

CStr (Παράσταση)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Παράσταση: Κάθε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση που πρόκειται να μετατραπεί.

Τύποι παράστασης και επιστροφές μετατροπής

Μπουλ :

Συμβολοσειρά που υπολογίζεται σε αληθή or ψευδή.

Date :

Συμβολοσειρά που περιέχει ημερομηνία και ώρα.

Null :

Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Empty :

Συμβολοσειρά χωρίς χαρακτήρες.

Any :

Ο αντίστοιχος αριθμός ως συμβολοσειρά.


Τα μηδενικά στο τέλος ενός αριθμού κινητής υποδιαστολής δεν περιλαμβάνονται στην επιστρεφόμενη συμβολοσειρά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub