Συνάρτηση CDbl

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο διπλής ακριβείας.

Σύνταξη

CDbl (Expression)

Τιμή επιστροφής

Διπλό

Παράμετροι:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια παράσταση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί ως κανονικό κείμενο ("123.5") χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού του λειτουργικού συστήματος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub