Συνάρτηση CVar

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια έκφραση variant.

Σύνταξη:

CVar(Expression)

Τιμή επιστροφής:

Variant.

Παράμετρος:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε.