Πρόταση Type

Καθορισμός δομών δεδομένων μη UNO (structs).

Δομή είναι μια διαταγμένη συλλογή πεδίων δεδομένων, που μπορεί να χειριστεί ως μοναδικό στοιχείο.

Σύνταξη:

Type StructName

 DataField1 As TypeName1

 DataField2 As TypeName2

 (...)

End Type

Παράδειγμα:

REM  *****  BASIC  *****

Type customer

 Name1 As String

 City As String

End Type

Sub setCustomer

 Dim oCustomer as new customer

 oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"

 oCustomer.City = "Berlin"

End Sub