Πρόταση Exit

Έξοδος από έναν βρόχο Do...Loop, For...Next, μία συνάρτηση, ή μια υπορουτίνα.

Σύνταξη:

δείτε Παράμετροι

Παράμετροι:

Exit Do

Είναι έγκυρη μόνο εντός μιας πρότασης Do...Loop για έξοδο από το βρόχο. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει με την δήλωση που ακολουθεί την δήλωση Loop. Αν οι δηλώσεις Do...Loop είναι ένθετες, ο έλεγχος μεταφέρεται στο βρόχο που βρίσκεται στο αμέσως επόμενο ανώτερο επίπεδο.

Exit For

Είναι έγκυρη μόνο εντός ενός βρόχου For...Next για έξοδο από το βρόχο. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει με την πρώτη δήλωση που ακολουθεί την δήλωση Next. Σε ένθετες δηλώσεις, ο έλεγχος μεταφέρεται στο βρόχο που βρίσκεται στο αμέσως επόμενο ανώτερο επίπεδο.

Exit Function

Πραγματοποιεί αμέσως έξοδο από τη διαδικασία Function. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την πρόταση που ακολουθεί την κλήση της Function.

Exit Sub

Άμεση έξοδος της υπορουτίνας. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την πρόταση που ακολουθεί την κλήση της Sub.

Εικονίδιο σημείωσης

Η δήλωση Exit δεν καθορίζει το τέλος μιας δομής και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την πρόταση End.


Παράδειγμα:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Γεμίζει τον πίνακα με τα δεδομένα δοκιμής

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Η LinSearch αναζητεί μια TextArray:sList() για μία TextEntry:

' Επιστρέφει το δείκτη μιας εισαγωγής ή το 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for ' το sItem βρέθηκε

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function