Συνάρτηση Switch

Αξιολογεί μια λίστα ορισμάτων, η οποία αποτελείται από μια παράσταση που ακολουθείται από μια τιμή. Η συνάρτηση Switch επιστρέφει μια τιμή που συσχετίζεται με την παράσταση η οποία μεταβιβάζεται με αυτήν.

Σύνταξη:

Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]])

Παράμετροι:

Η συνάρτηση Switch αξιολογεί τις παραστάσεις από αριστερά προς τα δεξιά, και επιστρέφει την τιμή που έχει εκχωρηθεί στην παράσταση της συνάρτησης. Αν η παράσταση και η τιμή δεν έχουν δοθεί ως ζεύγος, τότε προκύπτει σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Expression: Η έκφραση που θέλετε να υπολογίσετε.

Value: Η τιμή που πρόκειται να επιστραφεί αν η παράσταση είναι True (Αληθής).

Στο ακόλουθο παράδειγμα, η συνάρτηση Switch χρησιμοποιείται για να εκχωρήσει το κατάλληλο γένος στο όνομα που έχει δοθεί στη συνάρτηση:

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "John" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")

End Function