Πρόταση Sub

Ορίζει μια υπορουτίνα.

Σύνταξη

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

ομάδα προτάσεων

End Sub

Παράμετροι:

Name: Όνομα της υπορουτίνας.

VarName: Παράμετρος που θέλετε να μεταβιβαστεί στην υπορουτίνα.

Type: Λέξη-κλειδί δήλωσης τύπου.

Παράδειγμα:

Sub Example

    ' μερικές δηλώσεις

End Sub