Πρόταση Stop

Σταματά την εκτέλεση του προγράμματος Basic.

Σύνταξη:

Stop

Παράδειγμα:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub