Πρόταση Function

Καθορίζει μια δευτερεύουσα διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράσταση για τον καθορισμό μιας τιμής επιστροφής.

Σύνταξη

Δείτε: Παράμετρος

Παράμετροι:

Σύνταξη

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

ομάδα προτάσεων

[Exit Function]

ομάδα προτάσεων

Τέλος συνάρτησης

Παράμετρος

Name: Όνομα της δευτερεύουσας διαδικασίας που πρόκειται να περιέχει την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση.

VarName: Παράμετρος που πρόκειται να μεταβιβαστεί στην υπορουτίνα.

Type: Λέξη-κλειδί δήλωσης τύπου.

Παράδειγμα:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Γεμίζει τον πίνακα με τα δεδομένα δοκιμής

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Η Linsearch αναζητεί ένα TextArray:sList() για TextEntry:

' Η τιμή επιστροφής είναι ο δείκτης της καταχώρησης ή 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for ' το sItem βρέθηκε

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function