Συνάρτηση FreeLibrary

Αποδεσμεύει τις DLL που φορτώθηκαν με μια πρόταση Declare. Μια αποδεσμευμένη DLL θα φορτωθεί πάλι αυτόματα αν κληθεί μία από τις συναρτήσεις της. Δείτε επίσης: Declare

Σύνταξη:

FreeLibrary (LibName As String)

Παράμετροι:

LibName: Παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα της DLL.

Εικονίδιο σημείωσης

Η συνάρτηση FreeLibrary μπορεί να αποδεσμεύσει μόνο DLL που φορτώνονται κατά το χρόνο εκτέλεσης της Basic.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub