Πρόταση End

Τερματίζει μια διαδικασία ή ομάδα.

Σύνταξη:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Παράμετροι:

Χρησιμοποιείστε την πρόταση End ως ακολούθως:

Πρόταση

End: Δεν απαιτείται, αλλά μπορεί να εισαχθεί οπουδήποτε σε μια διαδικασία για να τερματίσει την εκτέλεση του προγράμματος.

End Function: Τερματίζει μια πρόταση Function.

End If: Επισημαίνει το τέλος μιας ομάδας If...Then...Else.

End Select: Επισημαίνει το τέλος μιας ομάδαςSelect Case.

End Sub: Τερματίζει μια πρόταση Sub.

Παράδειγμα:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Αριθμός από το 1 έως το 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Αριθμός από το 6 έως το 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Μεγαλύτερο από 8"

    Case Else

      Print "Εκτός περιοχής από 1 έως 10"

  End Select

End Sub