Συνάρτηση Choose

Επιστρέφει μια επιλεγμένη τιμή από μια λίστα ορισμάτων.

Σύνταξη:

Choose (Ευρετήριο, Επιλογή1[, Επιλογή2, ... [,Επιλογή_n]])

Παράμετροι:

Ευρετήριο: Μια αριθμητική παράσταση που καθορίζει την τιμή επιστροφής.

Επιλογή1: Κάθε παράσταση που περιέχει μία από τις δυνατές επιλογές.

Η συνάρτηση Choose επιστρέφει μια τιμή από τον κατάλογο των παραστάσεων βάσει της τιμής ευρετηρίου. Αν ευρετήριο = 1, η συνάρτηση επιστρέφει την πρώτη παράσταση του καταλόγου, εάν ευρετήριο i= 2, επιστρέφει τη δεύτερη παράσταση και ούτως καθεξής.

Αν η τιμή ευρετηρίου είναι μικρότερη από 1 ή μεγαλύτερη από τον αριθμό των παραστάσεων στον κατάλογο, η συνάρτηση επιστρέφει μια μηδενική τιμή Null.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Choose για την επιλογή μιας συμβολοσειράς από μια σειρά συμβολοσειρών που αποτελούν ένα μενού:

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")

End Function