Πρόταση Call

Μεταφέρει τον έλεγχο του προγράμματος σε μια διαδικασία Sub, Function ή DLL.

Σύνταξη:

[Call] Name [Parameter]

Παράμετροι:

Name: Όνομα της υπορουτίνας, της συνάρτησης, ή του DLL που θέλετε να καλέσετε

Parameter: Οι παράμετροι που μεταβιβάζονται στη διαδικασία. Ο τύπος και ο αριθμός των παραμέτρων εξαρτώνται από την ρουτίνα που εκτελείται.

Εικονίδιο σημείωσης

Μια λέξη-κλειδί είναι προαιρετική όταν καλείται μια διαδικασία. Αν η συνάρτηση εκτελείται ως παράσταση, οι παράμετροι θα πρέπει να περικλείονται σε παρενθέσεις στη συνάρτηση. Αν καλείται μια διαδικασία DLL, θα πρέπει να καθοριστεί πρώτα στην πρόταση Declare-Statement.


Παράδειγμα:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub