Πρόσθετες προτάσεις

Προτάσεις που δεν ανήκουν σε καμία από τις άλλες κατηγορίες περιγράφονται εδώ.

Πρόταση Call

Μεταφέρει τον έλεγχο του προγράμματος σε μια διαδικασία Sub, Function ή DLL.

Συνάρτηση Choose

Επιστρέφει μια επιλεγμένη τιμή από μια λίστα ορισμάτων.

Πρόταση Declare

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει και να καθορίσει μια υπορουτίνα σε ένα DLL (βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης) που πρόκειται να εκτελεσθεί από τη LibreOffice Basic.

Πρόταση End

Τερματίζει μια διαδικασία ή ομάδα.

Πρόταση Exit

Έξοδος από έναν βρόχο Do...Loop, For...Next, μία συνάρτηση, ή μια υπορουτίνα.

Συνάρτηση FreeLibrary

Αποδεσμεύει τις DLL που φορτώθηκαν με μια πρόταση Declare. Μια αποδεσμευμένη DLL θα φορτωθεί πάλι αυτόματα αν κληθεί μία από τις συναρτήσεις της. Δείτε επίσης: Declare

Πρόταση Function

Καθορίζει μια δευτερεύουσα διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράσταση για τον καθορισμό μιας τιμής επιστροφής.

Πρόταση Rem

Καθορίζει ότι μια γραμμή προγράμματος είναι σχόλιο.

Πρόταση Stop

Σταματά την εκτέλεση του προγράμματος Basic.

Πρόταση Sub

Ορίζει μια υπορουτίνα.

Συνάρτηση Switch

Αξιολογεί μια λίστα ορισμάτων, η οποία αποτελείται από μια παράσταση που ακολουθείται από μια τιμή. Η συνάρτηση Switch επιστρέφει μια τιμή που συσχετίζεται με την παράσταση η οποία μεταβιβάζεται με αυτήν.

Πρόταση With

Καθορίζει ένα αντικείμενο ως το προεπιλεγμένο αντικείμενο, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ιδιότητες και μέθοδοι έως ότου κληθεί η πρόταση End With, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει δοθεί άλλο όνομα αντικειμένου.