Μεταπηδήσεις

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μεταπηδήσεων.

Πρόταση GoSub...Return

Καλεί μια τοπική υπορουτίνα που υποδεικνύεται από μια ετικέτα από μια υπορουτίνα ή μια συνάρτηση. Οι προτάσεις μετά από την ετικέτα εκτελούνται μέχρι την επόμενη πρόταση Return. Κατόπιν, το πρόγραμμα συνεχίζεται με την πρόταση που ακολουθεί την πρόταση GoSub.

Πρόταση GoTo

Συνεχίζει την εκτέλεση του προγράμματος σε μια υπορουτίνα ή συνάρτηση στη γραμμή της διαδικασίας που δηλώνεται από μια ετικέτα.

Πρόταση On...GoSub; Πρόταση On...GoTo

Διακλαδώνεται σε μία από τις γραμμές που έχουν καθοριστεί στον κώδικα του προγράμματος, ανάλογα με την τιμή μιας αριθμητικής παράστασης.