Πρόταση While...Wend

Αν το πρόγραμμα συναντήσει μια πρόταση While, ελέγχει τη συνθήκη. Αν η συνθήκη είναι False, το πρόγραμμα συνεχίζει αμέσως μετά τη δήλωση Wend. Αν η συνθήκη είναι True, ο βρόχος εκτελείται μέχρι το πρόγραμμα να συναντήσει την δήλωση Wend και στη συνέχεια πηδά πίσω στην δήλωση While . Αν η συνθήκη είναι ακόμα True, ο βρόχος εκτελείται πάλι.

Αντίθετα από τη δήλωση Do...Loop, δεν μπορείτε να ακυρώσετε έναν βρόχο While...Wend με την Exit. Μην βγείτε ποτέ από έναν βρόχο While...Wend με την GoTo, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα λάθος χρόνου εκτέλεσης.

Η Do...Loop είναι πιο ευέλικτη από την While...Wend.

Σύνταξη:

While Condition [Statement] Wend

Παράδειγμα:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Αυτό είναι ένα σύντομο κείμενο"

  iRun = 1

  while iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Κωδικοποιημένο κείμενο"

End Sub