Πρόταση IIf

Επιστρέφει ένα από δύο δυνατά αποτελέσματα συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική τιμή της παράστασης που αξιολογείται.

Σύνταξη:

IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Παράμετροι:

Παράσταση: Κάθε παράσταση που πρόκειται να αξιολογηθεί. Αν η παράσταση αξιολογείται True, η συνάρτηση επιστρέφει το αποτέλεσμα ExpressionTrue, αλλιώς, επιστρέφει το αποτέλεσμα ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Οι παραστάσεις εκ των οποίων μία θα επιστραφεί ως το αποτέλεσμα της συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική αξιολόγηση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας