Πρόταση Select...Case

Καθορίσει ένα ή περισσότερα μπλοκ προτάσεων ανάλογα με την τιμή μιας παράστασης.

Σύνταξη:

Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Παράμετροι:

Condition: Κάθε παράσταση που ελέγχει αν εκτελείται το μπλοκ προτάσεων που ακολουθεί τον αντίστοιχο όρο Case.

Expression: Κάθε παράσταση που είναι συμβατή με τον τύπο παράστασης της παραμέτρου Condition. Το μπλοκ προτάσεων που ακολουθεί τον όρο Case εκτελείται αν η παράμετρος Condition συμφωνεί με την παράμετρο Expression.

Παράδειγμα:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Αριθμός από το 1 έως το 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Αριθμός από το 6 έως το 8"

    Case 8 To 10

      Print "Μεγαλύτερο από 8"

    Case Else

      Print "Εκτός εύρους τιμών από 1 έως 10"

  End Select

End Sub