Δηλώσεις συνθήκης

Οι ακόλουθες δηλώσεις βασίζονται σε συνθήκες.

Πρόταση If...Then...Else

Καθορίζει ένα ή περισσότερα μπλοκ προτάσεων που πρόκειται να εκτελεστούν μόνο αν μια δεδομένη συνθήκη είναι True (Αληθής).

Πρόταση Select...Case

Καθορίσει ένα ή περισσότερα μπλοκ προτάσεων ανάλογα με την τιμή μιας παράστασης.

Πρόταση IIf

Επιστρέφει ένα από δύο δυνατά αποτελέσματα συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική τιμή της παράστασης που αξιολογείται.