Ακέραιοι

Οι ακόλουθες συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την στρογγυλοποίηση τιμών σε ακέραιους αριθμούς.

Συνάρτηση Fix

Επιστρέφει την ακέραια τιμή μιας αριθμητικής παράστασης αφαιρώντας το κλασματικό μέρος του αριθμού.

Συνάρτηση Int

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού.