Τελεστής Mod

Επιστρέφει το ακέραιο υπόλοιπο μιας διαίρεσης.

Σύνταξη:

Result = Expression1 MOD Expression2

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα μιας πράξης MOD.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να διαιρεθούν.

Παράδειγμα:

Sub ExampleMod

  print 10 mod 2.5 ' Επιστρέφει 0

  Print 10 / 2.5 ' επιστρέφει 4

  print 10 mod 5 ' επιστρέφει 0

  print 10 / 5 ' επιστρέφει 2

  Print 5 mod 10 ' επιστρέφει 5

  print 5 / 10 ' επιστρέφει 0.5

End Sub