Τελεστής "/"

Εκτελεί την πράξη της διαίρεσης μεταξύ δύο τιμών.

Σύνταξη:

Result = Expression1 / Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική τιμή που περιέχει το αποτέλεσμα της διαίρεσης.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να διαιρεθούν.

Παράδειγμα:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub