Τελεστής "+"

Προσθέτει ή συνδυάζει δύο παραστάσεις.

Σύνταξη:

Αποτέλεσμα = Παράσταση1 + Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.

Παράσταση1, Παράσταση2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να συνδυαστούν ή να προστεθούν.

Παράδειγμα:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub