Τελεστής "*"

Πολλαπλασιάζει δύο τιμές.

Σύνταξη:

Αποτέλεσμα = Παράσταση1 * Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Κάθε αριθμητική παράσταση που καταγράφει το αποτέλεσμα ενός πολλαπλασιασμού.

Παράσταση1, Παράσταση2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να πολλαπλασιαστούν.

Παράδειγμα:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub