Τελεστής "-"

Εκτελεί την πράξη της αφαίρεσης μεταξύ δύο τιμών.

Σύνταξη:

Result = Expression1 - Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να αφαιρεθούν.

Παράδειγμα:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub