Τελεστής XOR

Εκτελεί τον λογικό συνδυασμό αποκλειστικού-ή δύο παραστάσεων.

Σύνταξη:

Αποτέλεσμα = Παράσταση1 XOR Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα του συνδυασμού.

Παράσταση1, Παράσταση2: Οποιεσδήποτε αριθμητικές παραστάσεις που θέλετε να συνδυαστούν.

Μια λογική σύζευξη αποκλειστικού-ή δύο δυαδικών παραστάσεων επιστρέφει την τιμή True-Αληθές μόνο αν και οι δύο παραστάσεις διαφέρουν μεταξύ τους.

Μια δυαδική σύνδεση αποκλειστικού-ή επιστρέφει ένα δυαδικό αν το αντίστοιχο δυαδικό έχει οριστεί μόνο σε μία από τις δύο παραστάσεις.

Παράδειγμα:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' επιστρέφει 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' επιστρέφει -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' επιστρέφει -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' επιστρέφει 0

  vOut = vB XOR vA ' επιστρέφει 2

End Sub