Τελεστής Not

Χρησιμοποιείται για να αναιρέσει μια παράσταση αντιστρέφοντας τις τιμές bit.

Σύνταξη:

Result = Not Expression

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα της αναίρεσης.

Expression: Οποιαδήποτε έκφραση που θέλετε να αναιρέσετε.

Όταν αναιρείται μια δυαδική παράσταση, η τιμή True μετατρέπεται σε False και αντιστρόφως.

Σε μια αναίρεση bit, κάθε μεμονωμένο bit αντιστρέφεται.

Παράδειγμα:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' επιστρέφει -11

    vOut = Not(vC > vD) ' επιστρέφει -1

    vOut = Not(vB > vA) ' Επιστρέφει -1

    vOut = Not(vA > vB) ' Επιστρέφει 0

End Sub