Τελεστής Eqv

Υπολογίζει μια λογική ισοδυναμία σε δύο παραστάσεις.

Σύνταξη:

Result = Expression1 Eqv Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα του συνδυασμού.

Expression1, Expression2: Οποιεσδήποτε εκφράσεις που θέλετε να συγκρίνετε.

Όταν ελέγχετε την ισοδυναμία μεταξύ δύο δυαδικών παραστάσεων, το αποτέλεσμα είναι True (Αληθές) αν και οι δυο παραστάσεις είναι True ή False (Ψευδές).

Σε μια σύγκριση όσον αφορά τα bit, ο τελεστής Eqv καθορίζει το αντίστοιχο bit στο αποτέλεσμα μόνο αν καθορίζεται κάποιο bit και στις δύο παραστάσεις, ή σε καμία από τις δύο παραστάσεις.

Παράδειγμα:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' επιστρέφει -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' επιστρέφει 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' επιστρέφει 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' επιστρέφει -1

  vOut = B Eqv A ' επιστρέφει -3

End Sub