Πρόταση On Error GoTo ... Resume

Ενεργοποιεί μια ρουτίνα χειρισμού σφάλματος αφού παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή επαναφέρει την εκτέλεση του προγράμματος.

Σύνταξη:

Σε {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Παράμετροι:

GoTo Labelname: Αν παρουσιαστεί σφάλμα, ενεργοποιεί τη ρουτίνα χειρισμού σφάλματος η οποία αρχίζει στη γραμμή "Labelname".

Resume Next: Αν παρουσιαστεί σφάλμα, η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την πρόταση να ακολουθεί την πρόταση εκείνη στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Μετάβαση σε 0: Απενεργοποιεί το διαχειριστή σφαλμάτων στην τρέχουσα διαδικασία.

Τοπικό: "On error" είναι γενικής εμβέλειας και παραμένει ενεργό μέχρι να ακυρωθεί από μια άλλη δήλωση "On error". "On Local error" είναι τοπικό στη ρουτίνα που το καλεί. Η διαχείριση τοπικών σφαλμάτων αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη γενική ρύθμιση. Όταν η καλούσα ρουτίνα εξέρχεται, η διαχείριση τοπικού σφάλματος ακυρώνεται αυτόματα και οποιαδήποτε προηγούμενη γενική ρύθμιση επαναφέρεται.

Η δήλωση On Error GoTo χρησιμοποιείται για αντίδραση στα σφάλματα που συμβαίνουν σε μια μακροεντολή.

Παράδειγμα:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Όλα τα αρχεία θα κλείσουν",0,"Error"

End Sub