Συνάρτηση Err

Επιστρέφει έναν κωδικό σφάλματος που προσδιορίζει το σφάλμα που παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Σύνταξη:

Err

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Η συνάρτηση Err χρησιμοποιείται σε ρουτίνες χειρισμού σφαλμάτων για να καθορίσει το σφάλμα και τη διορθωτική ενέργεια.

Παράδειγμα:

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Ρύθμιση του χειριστή σφαλμάτων

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Παρουσιάστηκε σφάλμα λόγω ανύπαρκτου αρχείου

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Παρουσιάστηκε σφάλμα"

End Sub