Σταθερές Basic

Χρησιμοποιούμενες σταθερές σε προγράμματα Basic

Σταθερές Μπουλ

Όνομα

Τύπος

Τιμή

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Παράδειγμα:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Μαθηματική σταθερά

Όνομα

Τύπος

Τιμή

Pi

Double

3.14159265358979


Παράδειγμα:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Σταθερές αντικειμένου

Όνομα

Τύπος

Χρήση

Empty

Variant

Η τιμή κενό δείχνει ότι η μεταβλητή δεν έχει αρχικοποιηθεί.

Null

null

Δείχνει ότι η μεταβλητή δεν περιέχει δεδομένα.

Nothing

Object

Αναθέτει το αντικείμενο Nothing (Τίποτα) σε μια μεταβλητή για να αφαιρέσει μια προηγούμενη ανάθεση.


Παράδειγμα:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Πρόσθετες σταθερές VBA

Οι παρακάτω σταθερές είναι διαθέσιμες όταν η κατάσταση συμβατότητας VBA είναι ενεργοποιημένη

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Επώνυμη σταθερά

Δεκαεξαδική (δεκαδική) τιμή

Περιγραφή

vbCr

\x0D (13)

CR - Χαρακτήρας επιστροφής

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Χαρακτήρας επιστροφής και αλλαγή γραμμής

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Αλλαγή σελίδας

vbLf

\x0A (10)

LF - Αλλαγή γραμμής

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) για 32-bit Windows

\x0A (10) για άλλα συστήματα 64-bit

LF ή CRLF

vbNullString

""

Συμβολοσειρά Null

vbTab

\x09 (9)

HT - Οριζόντιος στηλοθέτης

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Κάθετος στηλοθέτης