Συνάρτηση Timer

Επιστρέφει μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από τα μεσάνυχτα.

Εικονίδιο σημείωσης

Πρώτα πρέπει να δηλώσετε μια μεταβλητή που καλεί τη συνάρτηση Timer και της αποδίδει τον τύπο δεδομένων "μεγάλος ακέραιος", αλλιώς επιστρέφεται μια τιμή ημερομηνίας.


Σύνταξη:

Timer

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράδειγμα:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Η ώρα είναι"

End Sub