Πρόταση Time

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος ως συμβολοσειρά υπό τη μορφή "ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ".

Σύνταξη:

Time

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει τη νέα ώρα υπό μορφή "ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ".

Παράδειγμα:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Η ώρα είναι"

End Sub