Συνάρτηση DateDiff

Επιστρέφει τον αριθμό διαστημάτων ημερομηνίας μεταξύ δύο δεδομένων τιμών ημερομηνίας.

Σύνταξη:

DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Week_start [, Year_start]])

Τιμή επιστροφής:

Ένας αριθμός.

Παράμετροι:

Add - Μια έκφραση συμβολοσειράς από τον ακόλουθο πίνακα, που διευκρινίζει το διάστημα ημερομηνίας.

Add (string value)

Εξήγηση

yyyy

Έτος

q

Τέταρτο

m

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

w

Μέρα της εβδομάδος

ww

Εβδομάδα του έτους

d

Μέρα

h

Ώρα

n

Λεπτά

s

Δευτερόλεπτά


Date1, Date2 - Οι δύο τιμές ημερομηνίας που συγκρίνονται.

Week_start - Μια προαιρετική παράμετρος που διευκρινίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

Τιμή Week_start

Εξήγηση

0

Χρήση προκαθορισμένων τιμών συστήματος

1

Κυριακή (προεπιλογή)

2

Δευτέρα

3

Τρίτη

4

Τετάρτη

5

Πέμπτη

6

Παρασκευή

7

Σάββατο


Year_start - Μια προαιρετική παράμετρος που διευκρινίζει την πρώτη εβδομάδα ενός έτους.

Τιμή Year_start

Εξήγηση

0

Χρήση προκαθορισμένων τιμών συστήματος

1

Η εβδομάδα 1 είναι η εβδομάδα με την 1η Ιανουαρίου, (προεπιλογή)

2

Η εβδομάδα 1 είναι η πρώτη εβδομάδα που περιέχει τέσσερις ή περισσότερες ημέρες εκείνου του έτους

3

Η εβδομάδα 1 η πρώτη εβδομάδα περιέχει μόνο ημέρες του νέου έτους


Παράδειγμα:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub