Συνάρτηση CDateToUnoDateTime

Επιστρέφει την ώρα της ημερομηνίας ως μια δομή UNO com.sun.star.util.DateTime.

Σύνταξη:

CDateToUnoDateTime(aDate)

Τιμή επιστροφής:

com.sun.star.util.DateTime

Παράμετροι:

aDate: Τιμή ημερομηνίας για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleCDateToUnoDateTime

    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))

End Sub