Συνάρτηση CDateFromUnoDate

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.Date σε μια τιμή ημερομηνίας.

Σύνταξη:

CDateFromUnoDate(aDate)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

aDate:Ημερομηνία για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleCDateFromUnoDate

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))

End Sub