Συνάρτηση WeekDay

Επιστρέφει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας από έναν αριθμό σειράς ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή DateValue.

Σύνταξη:

WeekDay (Number)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Number: Ακέραια παράσταση που περιέχει τον αριθμό σειράς ημερομηνίας από τον οποίο θα υπολογισθεί η ημέρα της εβδομάδας (1-7).

Το ακόλουθο παράδειγμα σάς επιτρέπει να εισαγάγετε μια ημερομηνία και υπολογίζει την ημέρα της εβδομάδας μέσω της συνάρτησης WeekDay.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Επιστροφή και εμφάνιση της ημέρας της εβδομάδας

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Κυριακή"

    Case 2

      sDay="Δευτέρα"

    Case 3

      sDay="Τρίτη"

    Case 4

      sDay="Τετάρτη"

    Case 5

      sDay="Πέμπτη"

    Case 6

      sDay="Παρασκευή"

    Case 7

      sDay="Σάββατο"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Σήμερα είναι"

End Sub