Συνάρτηση DateValue

Επιστρέφει έναν αριθμό από μια συμβολοσειρά ημερομηνίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη ημερομηνία σε μια αριθμητική τιμή απλής ακριβείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον αριθμό σειράς για να καθορίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Σύνταξη:

DateValue [(date)]

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

Ημερομηνία: Παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει την ημερομηνία που θέλετε να υπολογίσετε. Αντίθετα με τη συνάρτηση DateSerial που περνά έτη, μήνες και ημέρες ως διακριτές αριθμητικές τιμές, η συνάρτηση DateValue ζητά η συμβολοσειρά ημερομηνίας να συμφωνεί είτε με με ένα από τα υποδείγματα αποδοχής ημερομηνίας που ορίστηκε για την τοπική σας ρύθμιση (δείτε Εργαλεία - Επιλογές - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες) ή σε μορφή ημερομηνίας ISO (στιγμιαία, μόνο η μορφή ISO με ενωτικά, π.χ. το "2012-12-31" είναι αποδεκτό).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub