Πρόταση Name

Μετονομάζει ένα υπάρχον αρχείο ή κατάλογο.

Σύνταξη:

Name ΠαλιόΌνομα ως συμβολοσειρά σαν ΝέοΌνομα ως συμβολοσειρά

Παράμετροι:

ΠαλιόΌνομα, ΝέοΌνομα: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα του αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Παράδειγμα:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Το αρχείο υπάρχει ήδη"

End If

End

End Sub