Πρόταση MkDir

Δημιουργεί ένα νέο κατάλογο στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Σύνταξη:

MkDir Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα και τη διαδρομή του καταλόγου που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ.

Εάν η διαδρομή δεν καθορίζεται, ο κατάλογος δημιουργείται στον τρέχοντα κατάλογο.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:

Sub ExampleFileIO

' Παράδειγμα για συναρτήσεις της οργάνωσης αρχείων

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Υπάρχει ο κατάλογος;

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Δημιουργία φακέλου"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Τρέχον φάκελος"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Χρόνος δημιουργίας"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Μήκος αρχείου"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Ιδιότητες αρχείου"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Μετονομασία στον ίδιο κατάλογο

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Διέγραψε όλα τα χαρακτηριστικά

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Νέες ιδιότητες αρχείου"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Μετατρέπει τη διαδρομή συστήματος σε διεύθυνση URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' η άνω και κάτω τελεία στο DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function