Συνάρτηση FileAttr

Επιστρέφει την κατάσταση πρόσβασης ή τον αριθμό πρόσβασης ενός αρχείου που ανοίχτηκε με την πρόταση Άνοιγμα. Ο αριθμός πρόσβασης του αρχείου εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα (OSH = χειριστήριο λειτουργικού συστήματος).

Εικονίδιο σημείωσης

Αν χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 32 δυαδικών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση FileAttr για να καθορίσετε τον αριθμό πρόσβασης του αρχείου.


Δείτε επίσης: Open

Σύνταξη:

FileAttr (ΑριθμόςΑρχείου ως ακέραιος, γνώρισμα ως ακέραιος)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

ΑριθμόςΑρχείου: Ο αριθμός του αρχείου που ανοίχτηκε με την πρόταση Άνοιγμα.

Γνώρισμα: Μια ακέραια παράσταση που δηλώνει τον τύπο των πληροφοριών του αρχείου που θα επιστραφούν. Οι ακόλουθες τιμές είναι δυνατές:

1: Η συνάρτηση FileAttr δηλώνει την κατάσταση πρόσβασης του αρχείου.

2: Η συνάρτηση FileAttr επιστρέφει τον αριθμό πρόσβασης του αρχείου του λειτουργικού συστήματος.

Αν ορίσετε την παράμετρο attribute με τιμή 1, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες τιμές επιστροφής:

1 - INPUT (αρχείο ανοιχτό για είσοδο)

2 - OUTPUT (αρχείο ανοιχτό για έξοδο)

4 - RANDOM (αρχείο ανοιχτό για τυχαία πρόσβαση)

8 - APPEND (αρχείο ανοιχτό για προσάρτηση)

32 - BINARY (αρχείο ανοιχτό σε δυαδική κατάσταση).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Κατάσταση πρόσβασης"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Γνώρισμα αρχείου"

  Close #iNumber

End Sub