Συνάρτηση Dir

Επιστρέφει το όνομα ενός αρχείου, ενός καταλόγου ή όλα τα αρχεία και όλους τους καταλόγους μιας μονάδας δίσκου ή καταλόγου που ταιριάζουν στην καθορισμένη διαδρομή αναζήτησης.

Σύνταξη:

Dir [(κείμενο ως συμβολοσειρά) [, γνώρισμα ως ακέραιος]]

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Κείμενο: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει τη διαδρομή αναζήτησης, κατάλογο ή αρχείο. Αυτό το όρισμα πρέπει να καθοριστεί μόνο την πρώτη φορά που καλείτε τη συνάρτηση Dir. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισαγάγετε την διαδρομή και με γραφή URL.

Γνώρισμα: Κάθε ακέραια παράσταση που καθορίζει τα γνωρίσματα του αρχείου δυαδικά. Η συνάρτηση Dir επιστρέφει μόνο τα αρχεία ή τους καταλόγους που ταιριάζουν στα συγκεκριμένα γνωρίσματα. Προσθέτοντας τις τιμές των γνωρισμάτων, μπορούν να συνδυαστούν διάφορα γνωρίσματα:

0 : Κανονικά αρχεία.

16 : Επιστρέφει το όνομα του καταλόγου μόνο.

Χρησιμοποιήσετε αυτό το γνώρισμα για να ελέγξετε εάν υπάρχει αρχείο ή κατάλογος, ή για να καθορίσετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο.

Για να ελέγξετε αν κάποιο αρχείο υπάρχει, εισάγετε την πλήρη διαδρομή και το όνομα του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει το όνομα του αρχείου ή του καταλόγου, η συνάρτηση Dir επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").

Για να δημιουργήσετε μια λίστα όλων των υπαρχόντων αρχείων στον συγκεκριμένο κατάλογο, κάντε τα ακόλουθα: Την πρώτη φορά που καλείτε τη συνάρτηση Dir, καθορίστε την πλήρη διαδρομή αναζήτησης των αρχείων, π.χ. "D:\Files\*.ods". Εάν η διαδρομή είναι σωστή και η αναζήτηση εντοπίσει τουλάχιστον ένα αρχείο, η συνάρτηση Dir επιστρέφει το όνομα του πρώτου αρχείου που ταιριάζει στη διαδρομή αναζήτησης. Για επιστροφή πρόσθετων ονομάτων αρχείων που ταιριάζουν στη διαδρομή, καλέστε πάλι τη συνάρτηση Dir χωρίς ορίσματα.

Για επιστροφή μόνο καταλόγων, χρησιμοποιήστε την παράμετρο γνωρίσματος. Το ίδιο ισχύει εάν θέλετε να καθορίσετε το όνομα ενός τόμου (π.χ. ένα διαμέρισμα στον σκληρό δίσκο)

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

Παράδειγμα:

Sub ExampleDir

' Εμφανίζει όλα τα αρχεία και τους καταλόγους

Dim sPath As String

Dim sDir As String, sValue As String

  sDir="Κατάλογοι:"

  sPath = CurDir

  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)

  Do

    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then

      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then

        ' Λήψη των καταλόγων

        sDir = sDir & chr(13) & sValue

      End If

    End If

    sValue = Dir$

  Loop Until sValue = ""

  MsgBox sDir,0,sPath

End Sub