Πρόταση ChDir

Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο ή μονάδα δίσκου.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η πρόταση προς το παρόν δεν λειτουργεί όπως έχει τεκμηριωθεί. Δείτε αυτό το θέμα για περισσότερες πληροφορίες.


Σύνταξη:

ChDir Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει τη διαδρομή του καταλόγου ή τη μονάδα δίσκου.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν θέλετε απλώς να αλλάξετε την τρέχουσα μονάδα δίσκου, πληκτρολογήστε το γράμμα της μονάδας δίσκου ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub