Συνάρτηση Lof

Επιστρέφει το μέγεθος ενός ανοιχτού αρχείου σε byte.

Σύνταξη:

Lof (FileNumber)

Τιμή επιστροφής:

Μεγάλου μήκους

Παράμετροι:

FileNumber: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει τον αριθμό του αρχείου που καθορίστηκε με την πρόταση Open.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να λάβετε το μήκος ενός αρχείου που δεν είναι ανοιχτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FileLen.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant REM πρέπει να είναι Variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 REM Τοποθέτηση στην αρχή

  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η πρώτη γραμμή κειμένου" REM Συμπληρώστε με κείμενο

  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η δεύτερη γραμμή κειμένου"

  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η τρίτη γραμμή κειμένου"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"Αυτή είναι μια νέα γραμμή κειμένου"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"Αυτό είναι το κείμενο στην εγγραφή 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub