Συνάρτηση Eof

Καθορίζει αν ο δείκτης αρχείου έφτασε στο τέλος του αρχείου.

Σύνταξη:

Eof (intexpression As Integer)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Intexpression: Κάθε ακέραια παράσταση η οποία αξιολογείται ως αριθμός ενός ανοιγμένου αρχείου.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EOF για να αποφύγετε σφάλματα όταν προσπαθείτε να λάβετε δεδομένα εισόδου πέρα από το τέλος του αρχείου. Όταν χρησιμοποιείτε τις προτάσεις Input ή Get για ανάγνωση από ένα αρχείο, ο δείκτης αρχείου προωθείται πέρα από το πλήθος των byte που αναγνώσθηκαν. Αν έφτασε στο τέλος του αρχείου, η συνάρτηση EOF επιστρέφει την τιμή "True" (-1).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Πρώτη γραμμή κειμένου"

  Print #iNumber, "Μια άλλη γραμμή κειμένου"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub